• رنگ قلم
  • درشتی قلم
  • سایه متن ؟
  • زمینه نامرئی ؟
  • رنگ زمینه
  • اندازه زمینه
  • انتخاب پس زمینه تذهیب
  • مکان قرارگیری متن :
  • با فرمت :
  • متن مورد تظر :